00000112

Historie školy

Úvodem
Úvodem

Broumovská kotlina byla v dávných dobách jezerem, které později prorazilo hráz. Existenci jezera potvrzují nálezy otisků vodních živočichů a listů vodních rostlin v okolí obce Otovice. Z Broumovských stěn vytéká potok, vine se údolím a vlévá se před Otovicemi do řeky Stěnavy. V tomto údolí, při silnici dlouhé 4 km, se rozprostírá obec Martínkovice. Protíná ji silnice z Broumova do Božanova. Nejvyšší vrcholy Broumovských stěn dostupují až 700 m nadmořské výšky. Mírně zvlněná krajina je souáástí Broumovské kotliny. Její nadmořská výška kolísá mezi 400 a 450 metry.

Do 13. století bylo dnešní Broumovsko součástí Kladska.  Český král Přemysl Otakar I. daroval v roce 1213 Broumovsko a Policko břevnovským benediktinům. Přemysl Otakar II. toto darování roku 1260 potvrdil. Z tvrze bylo zřízeno opatství. První opat Martin koupil za souhlasu nejvyššího komořího nebo maršálka broumovské opatství se sedmi obcemi. Jednou z těchto obcí byla i obec B ř e z n i c e , která byla poejmenována z vděčnosti k opatovi německými osadníky na Martinsdorf, dnešní Martínkovice.

Čeští obyvatelé splynuli pozvolna s německým živlem. Jejich existenci potvrzují do dnešní doby české názvy osad a v německém nářečí zachovaná slovanská slova (např. zásep).

Škola v Martínkovicích
Škola v Martínkovicích

Ve farní kronice je nedatovaná zpráva: "Hned pod kopcem cesty, která vede ke kostelu sv. Jiří, stálo obydlí farního písaře, jenž zároveň vyučoval." Kdy bylo ve zdejší obci započato s vyučováním, není tedy možno zjistit.

Farní škola byla postavena podle úředních předpisů již v roce 1788. Jedna učšebna a byt pro učitele. Vyučovalo se půldenně, první třída dopoledne, druhá třída odpoledne.

Celá obec je dlouhá několik kilometrů. Farní škola byla téměř na jejím dolním konci. Pro děti z horní části obce byla docházka velmi obtížná. Roku 1826 byla proto zbudována zděná filiální škola v horním konci. Do farní školy docházely ještě děti z části sousední vesnice Otovice.

Martínkovičtí občané žádali pozdšji o zřízení jediné společné školy ve středu obce. Roku 1863 byla povolena ministerstvem vyučování stavba nové školy. Se stavbou bylo započato na jaře roku 1865 na místě starého dřevěného obecního domu čp. 42. Nová škola byla hotova koncem října téhož roku a 27. prosince byla vysvěcena. (Jednopatrová budova, dvě třídy, byt učitele, stáj a stodola). V roce 1877 byla provedena přestavba a škola byla rozšířena o jednu třídu.

Počátkem minulého století vzrostl rozšířením zdejší továrny počet žactva, proto se stala naléhavou stavba nové školní budovy. Dne 5. května 1912 zakoupila obec pozemek od Anselma Kubeho (čp. 197) a 18. května téhož roku úřední komise pozemek schválila. Protože byla již valná část materiálu připravena a byly také přijaty plány a návrh na rozpočet, byla 1. července 1912 zahájena stavba nové školy. V obecním archivu jsou zachovány také plány na zřízení ústředního topení. K jeho provedení pro nedůvěru u valné části zástupců obce nedošlo. Dne 14. září 1913 byla škola slavnostně vysvěcena a v úterý dne 16. září v ní bylo zahájeno vyučování.

Obec užila na stavbu svých finančních prostředků a doplnila je výpůjčkami u penžních ústavů. Starou školu prodala obec v roce 1914 továrníkovi Schurovi.

Škola v první světové válce

Nikde není zmínek o zvláštních událostech ve školství. Škola pociťovala nedostatek učitelů, vyučovalo se půldenně. Školní mládež sbírala odpadové hmoty. Uskutečňovala za vedení učitelstva sbírky na Červený kříž. Sbírala části oděvů pro válečné poškozence. Ženy a matky nastupovaly na pracovní místa mužů, děti v mnohých případech postrádaly rodinné péče a nedostatek řádného vedení se projevoval pšedevším bezdůvodným zanedbáváním vyučování.

Škola po první světové válce
Škola po první světové válce

Naše úřady se staraly o zřizování českých škol pro děti českých rodičů, kteří žili v německém pohraničí. Okresní školní výbor v Broumově přípisem ze dne 5. dubna 1919 místním školním radám, aby české děti, které byly dosud nuceny chodit do německých škol, byly posílány do české školy. Má býti umožněno zdokonalení v českém jazyku dětem, které mluví špatně česky. V Martínkovicích v té době ještě menšinová česká škola nebyla. České děti dojížděly do Broumova. Vyučování na jednotřídní státní škole s československým jazykem vyučovacím bylo zahájeno školním rokem 1926-27 v budově německé obecné školy (výnos ministerstva školství a národní osvěty č.100.821 ze dne 3. září 1926).

Českou školu navštěvovaly také děti některých německých sociálních demokratů. Všichni češi byli členy Jednoty severočeské a scházeli se občas v české třídě. Vypůjčovali si tam české knihy z vlastní knihovny, hrávali svým dětem loutkové divadlo, které zakoupili z vlastních prostředků a pořádali vánoční nadílky pro děti. Archiv menšinové české školy není zachován. Podle krátké zprávy, kterou podával správce německé školy v roce 1939, byly veškeré její pomůcky, učebnice a úřední listiny o prázdninách v roce 1938 odvezeny do Broumova. Dnes však ani v Broumově není možno získat o české martínkovické škole více zpráv.

Škola ve druhé světové válce

Škola ve druhé světové válce byla spravována řídícím učitelem Rudolfem Reimannem, jenž byl zároveň místním vedoucím NSDAP (Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei). Jak byla vedena a čemu hlavně sloužila, je zřejmé. Od pozdního podzimu 1944 se téměř nevyučovalo, protože byli ve škole ubytováni uprchlíci.

Šklola v letech 1945 až 1946

Dne 20. června 1945 nastoupil na školu český řídící učitel Jaroslav Ruffer, polický rodák z Rychnova u Skutče. Ve dnech 20.-22. srpna 1945 se konal zápis do školy. Bylo zapsáno 44 dětí. 10 českých a 34 německých antifašistů. Byli přijímány děti českých rodičů, děti ze smíšených manželství a děti rodičů německé národnosti s červenými páskami. S přílivem českého obyvatelstva přibývalo i českých dětí a žáci německé národnosti zase českou školu pomalu opouštěli (prověřování antifašistů, zrušení červených pásek, odsun). V Martínkovicích dosud nebyla měšťanská škola. Děti dojížděly do Broumova. Protože město Broumov nemělo dostatek učeben, navrhl okresní výbor řízení nového újezdu pro obec Martínkovice, Otovice a Božanov se sídlem v Martínkovicích (čj.2185/46 ze dne 29. 4. 1946). Nový újezd byl Zemskou školní radou v Praze schválen a vyučování na měšťanské škole v Martínkovicích bylo zahájeno na počátku školního roku 1946-47.

Těkosti, které s sebou přinesla 2. světová válka, se samozřejmě projevovaly i ve školství. Žáci i učitelé se museli aktivně zúčastňovat veřejných prací. Vzhledem k poválečnému osídlování pohraničních oblastí českými osídlenci, vzrůstal ve škole počet českých dětí a do školy byli přijati čeští učitelé.

Škola v 70. a 80. letech
Škola v 70. a 80. letech

Tak jako celá naše republika byla ovlivněna politickým vývojem, výjimkou nebyla ani tato škola. Pracovala zde pionýrská organizace, jejímiž členy byli skoro všichni žáci. Žáci se aktivně účastnili "dobrovolných" brigád na státním statku. Pomáhali při sběru brambor, kamení na polích, sázeli stromky v lese nebo pálili lesní odpad.

Současnost

V roce 1992 se stal ředitelem školy PaedDr. Jaromír Nyklíček. Od něho pocházejí následující informace: "Při mém nástupu do funkce jsem se snažil uskutečňovat některé prvky vedoucí k modernizaci, zejména technického vybavení budovy. Za vydatné finanční podpory obecního úřadu se podařilo v roce 1996 provést generální rekonstrukci sociálních zařízení v hlavní budově. Při níž byla tato zařízení od základů zmodernizována. V roce 1997 se uskutečnila oprava elektroinstalace v celé hlavní budově a byla namontována nová zářivková svítidla. Při této příležitosti byla budova nově vymalována. V tomto období byly rovnž vybudovány nové kabinety fyziky, přírodopisu a prvního stupně. Do uvolněného prostoru po kabinetu fyziky byla přestěhována školní dílna, která do té doby byla umístěna v objektu a.s. Veba. V prostoru, kde se dříve nacházel kabinet přírodopisu a sklad pomůcek pro I. stupeň, se upravil byt pro nové učitele, protože škola nemá byty a neustále se potýká s nedostatkem kvalifikovaných učitelů."

Dosavadním vrcholem úprav bylo provedení nové venkovní omítky hlavní budovy v roce 1999. Nutno podotknout, že veškeré náklady s tím spojené nese obecní úřad. Bez jeho vstřícného přístupu a vydatné finanční podpory by nebylo možné vybudovat moderní počítačovou učebnu v roce 2000. Právem jsme pyšni na to, že i venkovská škola může svým žáákům a koneckonců i vyučujícím poskytnout přístup k moderní výpočetní technice a tím jim umožnit získávat základy počítačové gramotnosti. Vyučující si zvykají používat počítače při výuce a slouží jim i pro přípravu na vyučování. Samozřejmostí je i přístup do sítě Internet. Vzhledem k tomu, že škola je umístěna ve dvou budovách, je nutno se zmínit i o menší školní budově, kde se uskutečnily rovnž některé důležité opravy. Například celková rekonstrukce střechy, oprava PVC v učebnách a vybavení jedné učebny školním nábytkem. Bylo by chybou usnout na vavřínech, a proto ve spolupráci s obecním úřadem připravujeme další kroky ke zvelebení našeho pracovního prostředí.

Od 1. srpna 2006 byla pověřena vedením školy Mgr. Nadžda Bláhová. Vzhledem ke stále menšímu počtu žáků byla nucena i naše škola přistoupit k organizačním změnám. Od školního roku 2007-2008 byla zrušena výuka v budově čp. 42 a první stupeň společně se školní družinou přestěhován do hlavní budovy. V současné době jsme nuceni spojovat ročníky na prvním stupni, přesto má škola stále devět ročníků, i když jen v sedmi třídách. Spojování ročníků však v žádném přpadě nesnižuje výuku žáků, ba právě naopak. Dává žákům větší prostor k samostatnosti a odpovědnosti.

Od 1. ledna 2008 byla Mgr. Naděda Bláhová jmenována do funkce řditelky školy. Koncem května 2008 byla dokončena rekonstrukce šaten.

Ve školním roce 2009/2010 získal zřizovatel (Obec Martínkovice) dvě dotace k obnově školy. První dotace - "Podpora obnovy venkova", díky které byla vybavena mateřská škola a školní družina novým nábytkem a podlahovou krytinou; druhá dotace - "Program rozvoje venkova ČR - LEADER", ta byla použita na výměnu oken v hlavní budově školy. 

V červenci 2010 podalo ředitelství školy žádost o dotaci z programu "EU - peníze školám" (tzv. šablony). Dotace ve výši Kč 674 100,- bude použita na nákup moderních učebních pomůcek (interaktivní tabule, PC, výukové programy atd.), zkvalitnění výuky anglického jazyka a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V roce 2011 navázala naše škola kontakt se Základní školou v Polsku - Ščinávka Dolná, kam jsme byli pozváni v červnu na přátelské sportovní zápolení. Setkání se nad očekávání velmi vydařilo a proto jsme je pozvali v září zase k nám. Setkání bylo opět velmi vstřícné a probíhalo ve sportovním duchu. Všichni věříme, že navázané přátelství mezi oběma školami v příhraničí bude dále pokračovat ve společných projektech.

Usnesením č. 14/I./4 ze dne 20. dubna 2016 zastupitelstvo obce Martínkovice schválilo zrušení 2. stupně Základní škola a mateřské školy Martínkovice.

00000120

Bývalí ředitelé

  • 1945 - 1953: Jaroslav Ruffer
  • 1953 - 1954: František Špičák
  • 1954 - 1956: Bohuslav Dvořáček
  • 1956 - 1960: Ladislav Hloušek
  • 1960 - 1965: Jan Kuzdas
  • 1965 - 1983: Ladislav Hloušek
  • 1983 - 1992: František Jirka
  • 1992 - 2006: PaedDr. Jaromír Nyklíček
  • 2006 - 2007: Mgr. Naděžda Bláhová, v.z.
  • od 1. 1. 2008: Mgr. Naděžda Bláhová